• เกี่ยวกับเรา
  • รางวัล

รางวัล

รางวัลแห่งความภูมิใจบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2017

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASEAN Energy Awards 2017 เป็นรางวัลด้านพลังงานทดแทน โครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-Grid) จากดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 เมกกะวัตต์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นในการประชุม ASEAN Energy Business Forum 2017 ณ โรงเเรมคอนราด กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ได้รับมอบเกียรติบัตรการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

- บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบเกียรติบัตรการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) จากโครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เชิดชูผลงาน และตัวอย่างที่ดีขององค์กรไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง TPIPP มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศ และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ

ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2017 (รางวัลการประกวดผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทดแทนระดับประเทศ) เป็นรางวัลดีเด่นประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) 60 MW จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความยกย่องและชื่นชมผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อสร้างตัวอย่างที่ดีและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในวงกว้าง

รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง หรือ CSR-DIW Continuous Award 2017 (Standard for Corporate Social Responsibility-Department of Industrial Work)

รางวัล CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ได้รับมอบ รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิง RDF ได้รับมอบ รางวัลมาตรฐานมงกุฎไทย (Crown Standard) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน : อ.บ.ก.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการพิจารณารับรองโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism – “CDM”) ของประเทศไทย

ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2014 (รางวัลการประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทนระดับประเทศ ประจำปี 2557) เป็นรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off - Grid) โดยได้นำขยะชุมชนมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF (Refuse Derived Fuel) สำหรับใช้ทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดการพลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2014

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Off-Grid จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2014 จาก ASEAN Centre for Energy ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นรางวัลแรกระดับอาเซียนของบริษัท และมากไปกว่ารางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทได้รับในครั้งนี้ คือ จิตสำนึกความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของการลดใช้พลังงานของบริษัท เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน สอดคล้องกับแนวคิดของอาเซียนที่จะส่งเสริมให้ทั้งอาเซียนใช้พลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงาน

รับรางวัล Thailand Energy Awards 2015 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงทดแทน (RDF Power Plant) กำลังการผลิต 20 MW

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 20 เมกกะวัตต์ เป็นการนำเชื้อเพลิง RDF มาเผาด้วย Circulating Fluidized Bed Combustion Boiler (CFBC Boiler) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2559 หรือ CSR-DIW Award 2016 (Standard for Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี 2559 หรือ CSR-DIW Award 2016 (Standard for Corporate Social Responsibility - Department of Industrial Work) ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559

รางวัล CSR-DIW มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ และเกิดความไว้วางใจของภาคประชาชน เพื่อพัฒนาการอยู่รวมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการบริหารงาน และดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการขึ้นทะเบียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-VER)

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการขึ้นทะเบียน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้จำนวน 34,754 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าต่อปี จากโครงการเปลี่ยนขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง (RDF Production from Municipal Solid Waste of TPI Polene Power PCL.) ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุ ของภาวะโลกร้อนแล้ว ทีพีไอโพลีนเพาเวอร์ยังจะมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต (จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้) และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน