• เกี่ยวกับเรา
  • คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง

1. นายมนู เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

กรรมการตรวจสอบ

3. ดร. อภิชัย จันทรเสน

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววีรนุช ขิมขำ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดย ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จาก West Virginia University ปริญญาโทและ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก West Virginia University

คณะจัดการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อคณะจัดการ

ตำแหน่ง

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประธานคณะจัดการ

2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์

รองประธานคณะจัดการ

3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

รองประธานคณะจัดการ

4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์

สมาชิกคณะจัดการ

5. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์

สมาชิกคณะจัดการ

6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์

สมาชิกคณะจัดการ

7. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

สมาชิกคณะจัดการ

8. นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์

สมาชิกคณะจัดการ

add clearfix to tab-content (see the css)

add clearfix to tab-content (see the css)

add clearfix to tab-content (see the css)