• เกี่ยวกับเรา
  • ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อบริษัทภาษาไทย

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ

TPI Polene Power Public Company Limited

ชื่อย่อ

TPIPP

เลขทะเบียนบริษัท

0107559000184

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นผลิตไฟฟ้าจากขยะและพลังงานความร้อนทิ้ง และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่า

8,400,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 8,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วันสิ้นสุดปีบัญชี

31 ธันวาคมของทุกปี

สำนักงานใหญ่

26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ 10120

โทรศัพท์

+66 (0) 2213-1039-49, 285-5090-9

โทรสาร

+66 (0) 2213-1035, 213-1038

เว็บไซต์

http://www.tpipolenepower.co.th

โรงงานโรงไฟฟ้า และ
โรงงานแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF

299 หมู่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18260

โทรศัพท์

+66 (0) 3633-9111

โทรสาร

+66 (0) 3633-9228-30

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์

+66 (0) 2213-1039 ต่อ 12985 และ 12988

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์

+66 (0) 2009-9000, Call Center +66 (0) 2009-9999

โทรสาร

+66 (0) 2009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ที่ตั้ง

1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 50-51 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์

+66 (0) 2677-2000

โทรสาร

+66 (0) 2677-2222