• เกี่ยวกับเรา
  • คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ รายชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการ

2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์

รองประธานกรรมการ

3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์

รองประธานกรรมการ

4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

5. นางสาวภัทรพรรณ เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

7. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

8. นางณิธาวัน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

9. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

10. นายมนู เลียวไพโรจน์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

11. ดร. ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

12. ดร. อภิชัย จันทรเสน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

13. นายขันธ์ชัย วิจักขณะ

กรรมการอิสระ

14. นายวันชัย มโนสุทธิ

กรรมการอิสระ