• IR home
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50.0 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (ขณะนั้นบริษัทฯ ยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด และยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 2,551,750,000 บาท ให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559 โดยมีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จำนวน 1,593,000,000 บาท ให้แก่บรรดาผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560


ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล(ต่อหุ้น) หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
23/11/61 7/12/2561 21/12/2561 เงินปันผล 0.10 บาท

ถึง Q3/61

ปันผลจากกำไรสะสม
04/09/61 18/09/61 04/10/61 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q2/61 ปันผลจากกำไรสะสม
31/05/61 14/06/61 28/06/61 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q1/61 ปันผลจากกำไรสะสม
19/04/61 12/03/61 10/05/61 เงินปันผล 0.04 บาท ถึง Q4/60 ปันผลจากกำไรสะสม
30/11/60 12/12/60 27/12/60 เงินปันผล 0.06 บาท ถึง Q3/60 ปันผลจากกำไรสะสม
31/08/60 12/09/60 22/09/60 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q2/60 ปันผลจากกำไรสะสม
08/05/60 19/05/60 02/06/60 เงินปันผล 0.10 บาท ถึง Q1/60 ปันผลจากกำไรสะสม