• ผลิตภัณฑ์
  • ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
  • พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ที่มีกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตามข้อมูลของ AWR Lloyd โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 2 โรง (20 และ 60 เมกะวัตต์) ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวนรวม 80 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง 2 โรง (40 และ 30 เมกะวัตต์) ที่เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้วแล้วจำนวนรวม 70 เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 150 เมกะวัตต์

บริษัทฯ มีผู้รับซื้อไฟฟ้า คือ กฟผ. และ บมจ. ทีพีไอ โพลีน โดย บมจ. ทีพีไอ โพลีน เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) เม็ดพลาสติกประเภทเอทิลีนไวนิลแอซีเตต (EVA) และจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 โรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เปิดดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 4 โรง กำลังการผลิตรวม 150 เมกะวัตต์ ทั้งหมดตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน

นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 3 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 290 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 70 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน 150 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน-ขยะ RDF 70 เมกะวัตต์