• เกี่ยวกับเรา
  • คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ รายชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง
1. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์**

กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์**

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

3. นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม**

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน

4. นางศิริรัตน์ เลิศหิรัญรัตน์

ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายน้ำมันและก๊าซ

5. นายสมเกียรติ ธีรตกุลพิศาล

ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายโรงงาน

6. นางสาวกรุณา เพิ่มศิริพันธุ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

7. นางสาววีรวรรณ ลาภไชยวุฒิ

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

หมายเหตุ:

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

** ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559