• IR home
  • ข้อมูลทางการเงิน
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด
2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2560
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2560
2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2560
2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559