• ผลิตภัณฑ์
  • ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
  • โรงแปรรูปขยะ

โรงแปรรูปขยะ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF เพื่อรองรับความต้องการใช้เชื้อเพลิง RDF ในการผลิตไฟฟ้า โดยสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งในการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวนถึง 6,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้เป็นจำนวนถึง 3,000 ตันต่อวัน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) โดยในกระบวนการผลิตไฟฟ้า บริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิง RDF ที่มาจากสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ของบริษัทฯ เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF