• IR home
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบ:  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
3. แบบฟอร์มลงทะเบียน
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ  
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบ:  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ  
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.