• IR home
  • ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
  • การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังนี้  

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นTPIPP 2562

 

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9.. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ  
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย/เอกสารแนบ:  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ข้อกำหนด คุณสมบัติ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
5. แบบฟอร์มลงทะเบียน
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
9. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ  
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.