• เกี่ยวกับเรา
  • นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นโยบาย

มุ่งมั่นประกอบธุรกิจตามแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นด้านนิติธรรม โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการเสริมสร้างการพัฒนาแบบอย่างยั่งยืนให้แก่ บุคลากร ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การบริหารที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)” และมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยลดสภาวะเรือนกระจก และควบคุมการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านการผลิตพลังงานทดแทนที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและพนักงาน บริหารองค์กรด้วยหลักจริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี

พันธกิจ

พันธกิจ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนการกำจัดขยะชุมชนให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆ นำมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงและพลังงาน อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยการใช้เชื้อเพลิงจากขยะและความร้อนทิ้ง

ดำเนินการจัดการขยะต่างๆ นำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยไม่มีขยะเหลือทิ้งไปสู่ภายนอก

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพขยะของประเทศไทย

ดำเนินการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ รวมถึงการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความเป็นเลิศในทุกด้าน มีความพร้อมในการผลักดันองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขัน

รักษาและปฏิบัติตามมาตรฐาน ในการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มุ่งมั่นในการพัฒนาสังคมให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน